Česká federace mankalových her

Stanovy ČFMH

Článek 1 – Název a sídlo
 1. Česká federace mankalových her, o. s. (dále jen federace) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob vytvořeným v souladu se zákonem č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Je samostatným právním subjektem nezávislým na politických stranách a hnutích. Federace je právnickou osobou s působností v České republice.
 2. Sídlem federace je Jiráskova 385/68, 46014 Liberec 12.
Článek 2 – Činnost a cíle
 1. Posláním federace je organizace a propagace mankalových her, jakožto hodnotné zábavy, způsobu duševního rozvoje a specifické sportovní aktivity, a to pro mládež i dospělé, pro členy federace i širokou veřejnost.
 2. Činnost a úkoly:
  1. propagace a popularizace mankalových her;
  2. organizace a řízení soutěží;
  3. organizace a řízení přípravy a činnosti trenérů a rozhodčích;
  4. zabezpečení rozvoje duševních sportů prací s organizovanou i neorganizovanou mládeží a dětmi a podílení se na eliminaci negativních vlivů ve společnosti;
  5. vyvíjení činnosti napomáhající rozvoji veřejného života, kultury a zdraví apod., tj. zejména organizační a osvětové činnosti;
  6. vedení členů a ostatních účastníků pořádaných aktivit k dodržování základních etických, estetických a mravním pravidel;
  7. zpracovávání dlouhodobé koncepce rozvoje mankalových her;
  8. zpracování a vydání jednotných soutěžních pravidel jednotlivých her, zpracování směrnic, řádů a metodik výuky mankalových her;
  9. příprava a zabezpečení reprezentace České republiky;
  10. spolupráce s Mezinárodní federací Toguz kumalak a dalšími mezinárodními organizacemi, rozšiřování mezinárodních kontaktů;
  11. zpracovávání ročních rozpočtů, stanovování rozpočtových pravidel a hospodárné využívání získaných finančních prostředků;
  12. tvorba ekonomické základny pro plnění svých cílů;
  13. hájení zájmů členů federace.
Článek 3 – Členění federace
 1. Federace se dělí na národní kluby a místní kluby.
 2. Klub (národní i místní) je vnitřní organizační jednotkou federace.
 3. Základními kluby jsou Národní klub Toguz kumalak a Národní klub Oware. Dnem jejich vzniku je den vzniku federace.
 4. Další národní kluby mohou vzniknout na základě návrhu alespoň 3 členů federace. O vzniku nového národního klubu rozhoduje výkonný výbor.
 5. Národní klub může zaniknout na základě rozhodnutí členské konference v případě, že nepřetržitě po dobu 2 let nemá žádného člena.
 6. Místní kluby vznikají v případě, že alespoň 3 členové federace projeví zájem o společnou činnost.
 7. Místní klub může být zrušen rozhodnutím výkonného výboru federace v případě, že počet členů klubu je menší než 3.
 8. Klub (národní i místní) má svého vedoucího, který zastupuje klub ve vztahu k federaci.
 9. Kluby jsou vytvářeny a rušeny ke dni písemného oznámení výkonnému výboru.
Článek 4 – Členství
 1. Členem federace se může stát:
  1. Fyzická osoba, která souhlasí s těmito stanovami, a to na základě písemné přihlášky doručené výboru federace a po splnění dalších podmínek stanovených vnitřními předpisy federace.
  2. Právnická osoba, která souhlasí s těmito stanovami, a to na základě písemné přihlášky doručené výboru federace a po splnění dalších podmínek stanovených vnitřními předpisy federace.
 2. Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj a popularizaci mankalových her.
 3. Práva a povinnosti členů federace
 4. Práva členů
  1. Účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností sportovního, kulturního a společenského života jak v rámci místního klubu, tak v rámci federace a národních klubů.
  2. Dle svého zájmu si zvolit členství v národních a místních klubech.
  3. Účastnit se všech akcí, turnajů, školení a seminářů pro zvýšení odbornosti a výkonnosti.
  4. Být informován o všech výše uvedených akcích.
  5. Podávat návrhy, náměty a připomínky k činnosti federace, a to dle povahy buď přímo nebo prostřednictvím zástupce klubu v orgánech federace.
  6. Účastnit se jednání orgánů federace dle vnitřního předpisu federace.
  7. Volit a být volen, a to od 18 let věku.
 5. Povinnosti členů
  1. Dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a usnesení orgánů federace.
  2. Zachovávat v soutěžích i mimo ně zásady fair play a pravidla morálky.
  3. Odpovědně plnit funkce a úkoly, jimiž je v souladu se stanovami a vnitřními předpisy federace pověřen.
  4. Řádně a včas platit členské příspěvky, jsou-li stanoveny.
  5. Dbát o dobrou pověst federace na domácích i zahraničních akcích.
  Záník členství
 6. Členství ve federaci zaniká:
  1. písemným oznámením člena federace o ukončení členství
  2. úmrtím
  3. zánikem právnické osoby
  4. zrušením členství
 7. O zrušení členství rozhoduje výbor federace. Členství může být zrušeno za závažné nebo opakované porušování stanov nebo poškození zájmů federace. Členství ve federaci zaniká uplynutím patnácti dnů od doručení písemného rozhodnutí o zániku členství. Proti rozhodnutí o zrušení členství se člen může odvolat k členské konferenci do patnácti dnů od doručení oznámení o zrušení členství. Odvolání má odkladný účinek.
Článek 5 – Orgány federace
 1. Orgány federace jsou:
  1. Členská konference
  2. Výkonný výbor
  3. Další orgány vytvářené dle potřeby federace
Článek 6 – Členská konference
 1. Členská konference je nejvyšším orgánem federace.
 2. Členská konference je složená ze zástupců všech klubů. Na členskou konferenci vysílá klub delegáty dle zásad stanovených ve vnitřním předpisu federace.
 3. Členská konference se schází zpravidla jednou za rok. Pokud o její svolání požádá alespoň třetina členů federace, třetina všech klubů nebo výkonný výbor, koná se nejpozději do 2 měsíců od doručení takového podnětu.
 4. Členská konference zejména:
  1. Rozhoduje o přijetí a změnách stanov federace a provádí jejich výklad.
  2. Schvaluje vnitřní předpisy federace.
  3. Určuje počet členů výkonného výboru a názvy jejich funkcí. Výkonný výbor však musí mít alespoň 3 členy, přičemž jeden z jeho členů je předsedou.
  4. Volí členy výkonného výboru federace.
  5. Vyslovuje výkonnému výboru nedůvěru.
  6. Pokud Členská konference vysloví výkonnému výboru nedůvěru, současně určí volební komisi, která do dvou měsíců zorganizuje volby nového výkonného výboru.
  7. Rozhoduje s konečnou platností o odvoláních proti rozhodnutí výkonného výboru.
  8. Rozhoduje o záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí.
  9. Schvaluje rozpočet a zprávu o hospodaření federace.
  10. Rozhoduje o zániku federace a v tomto případě i o majetkovém vypořádání.
Článek 7 – Výkonný výbor
 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem členské konference. Zabezpečuje plnění úkolů federace v období mezi schůzemi členské konference.
 2. Výkonný výbor rozhoduje o záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské konference a které si členská konference nevyhradila ke svému rozhodnutí.
 3. Výkonný výbor si ze svého středu volí předsedu a případě, že počet členů je větší než 3, i další funkcionáře dle rozhodnutí členské konference.
 4. Funkční období všech členů výkonného výboru jsou 3 roky.
 5. Jednání výkonného výboru svolává předseda.
 6. Výkonný výbor zejména:
  1. Zabezpečuje plnění usnesení členské konference.
  2. Organizuje a řídí činnost federace.
  3. Připravuje podklady pro jednání členské konference.
  4. Sestavuje rozpočet hospodaření federace.
  5. Ustavuje komise, jmenuje a odvolává jejich členy.
  6. Určuje reprezentanty a nominuje je na jednotlivé mezinárodní akce.
  7. Zajišťuje spolupráci s dalšími organizacemi i jednotlivci.
 7. Výkonný výbor je statutárním orgánem. Jménem federace jedná předseda výkonného výboru samostatně, ostatní členové výkonného výboru společně alespoň s jedním dalším členem výkonného výboru nebo s osobou, kterou písemně pověří předseda výkonného výboru.
Článek 8 – Majetek a hospodaření federace
 1. Mezi zdroje majetku patří:
  1. členské příspěvky;
  2. startovné vybírané na soutěžích pořádaných federací
  3. granty a další příspěvky z veřejných rozpočtů určené na rozvoj kultury, sportu, pro práci s mládeží apod.;
  4. dary;
  5. majetek převedený do vlastnictví federace;
 2. Finanční zdroje federace využívá na základě rozpočtu schváleného členskou konferencí.
 3. Majetek federace slouží výhradně k naplnění poslání a cílů federace.
Článek 9 – Zánik federace
 1. Federace zaniká:
  1. Dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské konference. V tom případě členská konference rozhoduje i o majetkovém vypořádání. O rozpuštění rozhoduje členská konference dvoutřetinovou většinou přítomných zástupců.
  2. Rozhodnutím orgánu státní správy.
Článek 10 – Další ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem registrace.
(Datum registrace je 2.2.2011)